Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

29 Березня 2018

Шановний Акціонер! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 09 години 00 хвилин по 09 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – станом на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Банку.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.

3. Звіт Правління та Спостережної Ради про результати діяльності Банку у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку у 2017 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Розгляд аудиторського висновку (звіту) про результати перевірки річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік, включаючи звіт аудитора про результати оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями та прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Про затвердження звітів та річних результатів діяльності Банку за 2017 рік.

7. Про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік.

8. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.

9. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної Ради  Банку.

10. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради  Банку.

Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 523 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

30 945 030

29 895 180

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 708 812

10 537 519

Кошти в інших банках та НБУ

1 108 974

2 603 671

Кредити та заборгованість клієнтів (з врахуванням резервів)

19 393 162

15 505 337

Усього зобов'язань

27 681 026

27 419 546

Кошти банків

14 448

391 669

Кошти клієнтів

26 064 290

25 210 324

Усього власного капіталу та частка меншості

3 264 004

2 475 634

Статутний капітал

1 222 929

1 222 929

Чистий прибуток/(збиток)

1 109 501

807 786

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

0,91

0,66

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

0,91

0,66
 Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно