Програма винагород Mastercard
Каталог подарунків Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Очікування оператора...
Онлайн консультант

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

25 Березня 2016
Шановний Акціонер! 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 27 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, 5 поверх, Конференц-зал.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться з 15 години 00 хвилин по 15 годину 45 хвилин за місцем проведення Зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2016 року.
 
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Банку.
3. Звіт Правління та Спостережної Ради про результати діяльності Банку у 2015 році та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Банку у 2015 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Розгляд аудиторського висновку (звіту) про результати перевірки річної звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Про затвердження звітів та річних результатів діяльності Банку за 2015 рік.
7. Про затвердження та розподіл прибутку і збитків Банку за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради  Банку.
9. Про затвердження кількісного складу та терміну дії Спостережної Ради  Банку.
10. Про обрання Голови та Членів Спостережної Ради  Банку.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та Членами Спостережної Ради, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
 
Для участі у Зборах запрошуються акціонери Банку або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у головному офісі Банку за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, кімната 502 з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Федоренко Юлія Дмитрівна, тел. (044) 392 70 14.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»за 2015 рік (тис. грн.)
 
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
23 238 516
21 281 205
Грошові кошти та їх еквіваленти
6 470 276
3 063 505
Кошти в інших банках та НБУ
2 437 553
2 883 018
Кредити та заборгованість клієнтів (з врахуванням резервів)
13 823 958
14 766 282
Усього зобов'язань
21 156 084
19 640 134
Кошти банків
 854 992
 964 233
Кошти клієнтів
18 813 805
17 625 200
Усього власного капіталу та частка меншості
2 082 432
1 641 071
Статутний капітал
1 222 929
1 222 929
Чистий прибуток/(збиток)
441 361
154 570
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)
0,36
0,13
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)
0,36
0,13
 
Спостережна Рада ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
 
Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Безкоштовно